Надання освітніх послуг з професійного навчання
та підвищення кваліфікації за професіями
«Охоронник», «Охоронець», «Інкасатор»,
та «Інкасатор-водій автотранспортного засобу»

Пособие знакомит читателя с единым порядком организации работы с кидрами, системой подбора кандидатов, проведением специальной проверки и критериями оценки результатов на профессиональную пригодность кандидата для принятия решения о его приеме на работу, кадровым сопровождением работников охраны во время их трудовых отношений и организацией профессиональной подготовки, ведением дисциплинарной практики и порядка увольнения в соответствии с действующим законодательством Украины. Пособие поможет более правильно и полно организовать кадровое обеспечение подразделения профессиональными кадрами и расчитано на руководителей частых охранных предприятий (ЧОП) и служб безопасности предприятий, а так же преподавателей и слушателей ВУзов до пощтовке менеджеров безопасности.

Данное практическое пособие рассчитано на преподавателей и слушателей переподготовки и повышения квалификации персонала охраны, руководителей охранных предприятий и подразделений и служб безопасности предприятий и фирм, имеющих подразделения охраны и сотрудников, обеспечивающих личную безопасность первых лиц коммерческих структур, частных охранных предприятий (ЧОП),сотрудников, профессионально занимающихся охранной деятельностью.

Сьогодні, хеобхідність високої професійної підготвки персонасту охорони приватних охоронних підприемств очевидм і ні у кого хе викликае сумнівів. Особливо це важливо, коли мова йде про забезпеченпа надійної охором банківських установ та великих підприемств, що впливають на економіку держави. Пунктом 3.2 Ліцензійнях умов провацження господарської діяльності з наданхя послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян встановлено, що охоронники обов'язково повинні відповідати кваліфікаційним вимогам професії 5169 "Охоронник". Практичний посібник призначений для слухачів та викладачів ліцензованих освізиіх закладів професійно-технічного навчання за програмами курсової чи індивідуапьної підготовки, підвищення кваліфікації за професіею "Охоронник"

У навчальному посібнику розглядаються тeоретико-методологічний підходи та прикладні аспекти забезпечення економічної беэпеки субєктів господарської діяльності в умовах глобалізації економіки. Розкриваються небезпеки, загрози та ризики для діяльності субєктів господарської діяльності в умовах глобалізації світової економіки. Пропонуються іноваційні підходи до побудовх системи економічної безпеки. Розглядаються питання стратегічного управління та комплексного планування діяльності систем економічної безпеки , а також механізму управління і взаємодії, внутрішніх і зовнішніх її субєктів при проведенні эаходів з протидії небезпекам і загрозам в економічній сфері. Особливу увагу авторами приділено формуванню обліково-аналітичного забезпечення функціонування систем економічної безпеки субєктів господарської діяльності. Навчальний посібник розрахований на студентів аспірантів і викладачів економічних спеціальностей, а також широке коло фахівців, які працюють у сфері забезпечення економічної безпеки держави та субєктів господарської діяльності.

Навчальво-практичвий посібвик "Організація особистої охорови" призначена, перш зв все, для співробітників охоронних підрозділів, а саме для керівників особистої охорони, охоровців, співробітвиків підрозділів охоронного забезпечення, офіцерів підрозділів фізичного захисту. У той же час книга становить інтерес і для інших категорій відомчої та приватної охорони (шнкасації, об'ектової охорохи, групи швидкогo реагування тв ін.), співробітхиків правоохоронних органів і оперативно-бойових підрозділів. Доступною мовою, з використанням схем, фотографій, численних прикладів з практики розкриті принципи забезпечення безпеки о6'екта в повсякденному житті і в ситуації загрози, питання взаємодії бійців у складі підрозділів особистої охорони, технології персональної роботи прикріпленого охоронця з своїм кліентом. Багато розділів книги є увіверсальними в підготовці співробітників. чия професійна діяльність пов'язана з ризиком для жхття і протистоянням злочинного світу.

Навчальво-практичвий посібвик "Організація інкасації та перевезення цінностей" призначена, перш зв все, для співробітників охоронних підрозділів, а саме для керівників особистої охорони, охоровців, співробітвиків підрозділів охоронного забезпечення, офіцерів підрозділів фізичного захисту. У той же час книга становить інтерес і для інших категорій відомчої та приватної охорони (шнкасації, об'ектової охорохи, групи швидкогo реагування тв ін.), співробітхиків правоохоронних органів і оперативно-бойових підрозділів. Доступною мовою, з використанням схем, фотографій, численних прикладів з практики розкриті принципи забезпечення безпеки о6'екта в повсякденному житті і в ситуації загрози, питання взаємодії бійців у складі підрозділів особистої охорони, технології персональної роботи прикріпленого охоронця з своїм кліентом. Багато розділів книги є увіверсальними в підготовці співробітників. чия професійна діяльність пов'язана з ризиком для жхття і протистоянням злочинного світу.